INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE IN VADITELJE
Please update your Flash Player to view content.
INFORMACIJE ZA BODOČE ŠTUDENTE IN VADITELJE

ŠTUDIJ PEDOKINETIKE®

Vpis nove generacije je preložen. S Februarjem 2015 bodo znane nadaljne usmeritve študijskega programa. Vsi, ki ste ali še boste izkazali zanimanje, ste na seznamu kandidatov in boste obveščeni o študijski delavnici.

osnovne informacije o študiju:
Skozi štiri leta kandidati usvojijo vodenja na vseh treh nivojih in grejo po poti samostojne razvojne poti. Se reorganizirajo s pomočjo Feldenkrais metode. Pridobijo uvid v somatski razvoj in se izurijo v dotiku, čutenju in premikanju. Usvojijo znanja, prakso in izkušnje za izvajanje iniciranja razvojnih poti in reorganizacijo mišičnega tonusa, da lahko z razvojnimi funkcionalnimi prijemi Pedokinetike® delujejo na iniciacijo razvoja izvornih gibov dojenčka in izražanju njegovega potenciala. Pridobijo avtorizacijo za lastno delo in poseganje v odnos starš – dojenček v kontekstu Pedokinetike®. Pedokinetiku je omogočen  pristop k »master  classu« in pridobivanju znanj in prakse za status poučevanja in širjenja Pedokinetike®

Prvo leto je namenjeno uvodu v reorganizacijo lastnega doživljanja in gibanja ter razumevanju razvoja dojenčka skozi izvorne gibe. Osvojijo vpogled v osnovne razvojne funkcionalne prijeme. Izpostavljeni so samoučenju, samoorganizaciji – reorganizaciji ter  aktiviranju procesov samoregulacije.

Drugo leto je intenzivno usmerjeno v vpogled v sebe – z lekcijami samorazvojnega procesa. Pridobivajo vpogled in prakso v individualno porajanje izvornih gibov in nevrološko dozorevanje. Nadgradijo razvojno funkcionalne prijeme. Predstavljen jim je uvod v navezanost in povezavo z dojenčkom. Slednje regulirajo skozi sebe in lastno razvojno pot.

Tretje leto je namenjeno poglobljenemu študiju razvojnih funkcionalnih  prijemov, s katerimi delujejo na porajanje izvornih gibov. Urijo se v razumevanju povezanosti otroka in starša. Praksa je usmerjena v individualne lekcije z različnimi dojenčki. Pridobijo vpogled v raznorazne razvojne zaostanke in vpogled v pestrost razvoja in nadgradnji vzgoje skozi razvojni proces starša in razvojni proces dojenčka.

Četrto leto je namenjeno poglobljeni individualni praksi z različnimi skupinami dojenčkov in različnimi individualnimi razvojnimi procesi dojenčkov. Praksa je usmerjena v zaključek študija.

 

NAČIN ŠTUDIJA

Študij je zasnovan na procesih spoznanja, kako poteka učenje, kako se reorganizirajo možganski vzorci. Študij je intenziven s stališča samoaktivacije in samoregulacije. Izpostavlja interakcijo, ki ne temelji na sledenju navodil  - gre za princip delovanja izven okvirjev in norm, ki so v pretežni meri plod prepričanj in ustaljenih vzorcev, ki pa nimajo pravega stika z možno in dano aktivacijo in interakcijo sebe v okolju. Študi intenzivno izpostavlja naravne procese notranje motivacije, samodisciplino, samoregulacijo in odgovornost. Spoznava se z razvojno kapaciteto, adaptacijo na razvojne spremembe in dojemanje spreminjanja in sprememb kot neizbežno gonilo razvoja, ki je edina stalnica v življenju.

Vsak študent je voden individualno. Vzdušje je prijateljsko in temelji na sodelovanju in interakcijah razvojnega procesa. Vsak študent je izzvan v proces samoaktivacije in samoregulacije in voden v zaznavanje sprememb kot temelj iniciranja razvoja. Neizbežno je skozi proces voden v  izbiro, odločanje, zaznavanje, prilagajanje in reguliranje v polju zavedanja lastega delovanja.  

Ni klasične oblike poučevanja in preverjanja. Gre za predajanje znanja glede na študentovo odzivnost, aktivacijo za učenje in moralno etično držo v odnosu do stika z dojenčkom in staršem. Upošteva se reorganizacijski proces vsakega študenta. Sodelovanje in samoaktivacija sta neizbežna v procesu reorganizacije in usvajanja razvojnih funkcionalnih prijemov Pedokinetike®. Tekom študija se lahko izkaže, da študent ni več pripravljen na razvoj, kot je dobil vpogled v njega in pride do spoznanja, da to ni to, kar bi počel v življenju.

Učne situacije, ki inicirajo razvoj, so nastajale vse od leta 2002. Pristop predstavlja skupino, ki jo odvodi učitelj pedokinetike in v kontekstu individualne ure v skupini pripravi učno lekcijo, za uspešno usvajanje izvornih gibov, ki še niso izraženi ali jih otrok zaradi raznoraznih zadev še ni aktiviral.

Namen izobraževalnega programa »PEDOKINETIKA« je, da se slušatelji seznanijo z vsemi metodami, ki ta program sestavljajo, s pristopi, ki so možni pri delu z otroki, z drugimi vidiki in tudi z nasprotnimi metodologijami, vse z namenom, da se popolnoma usposobijo za samostojno delo z otroki po razvojnem programu »PEDOKINETIKA«. Študij predstavlja pot osebnega razvoja in izražanja svojega poslanstva skozi usvojen uvid razvojnega koncepta.

 UČNA SHEMA

PRVO LETO

Prvi semester:

Samospoznavanje skozi mišično skeletno reorganizacijo z ATM lekcijami. Reorganizacija psihodinamičnih procesov, kognitivno zaznavanje, čutno zaznavanje. Uvod v ego stanja.

Spoznavanje z osnovnimi prijemi, s katerimi vodimo otroka skozi določene razvojne momente med negovanjem dojenčka in malčka. Dvig iz podlage, spust na podlago, prelaganje v naročju, stik med nošenjem in držanjem.

Spoznavanje pomena opore glede na položaj dojenčka. Spoznavanje z različnimi dojenčki v obdobju enega leta.

Študent je vpeljan v I.nivo skupinskega vodenja staršev z dojenčki.

V prvem letniku spoznava in se lahko nauči osnovni dotik RFP, osnovne talne vaje kotaljenja, obračanje po vzdolžni osi, vzravnava trupa, sedeče obračanje, kobacanje, vertikalno obračanje, vaje z veliko in malo žogo.

DRUGO LETO

Prvi semester:

Študent je vpeljan v samostojno vodenje skupine prvega nivoja, ki jih vodi z osnovnim vpogledom razvojnih vaj v skupini po predhodnih shemah.

Branje shem razvoja v kontinuiteti rdeče niti vodenja.

Nauči se individualne demonstracije znotraj skupine z različnimi otroci.

Vpeljan je v zaznavanje odzivov otroka, s katerim demonstrira, in kako nadgraditi osnovno vodenje razvojne vaje v kontinuiteto otrokovega razvoja. Spoznavanje in razlikovanje dotika in sporočila z dotikom.

Nauči se podati jasna navodila staršu, kako izvesti vajo.

Spoznanja uporabi za lastno učenje in opazovanje različno sposobnih otrok.

Po končanem prvem semestru drugega letnika opravlja Praktikum I.

Med tem ne razlaga teorije in se s starši ne spušča v razlage in pogovore, kako otroka usmerjati. Pove in razloži jasna navodila, kako se vaja optimalno izvede in kako se starš sprosti in premika z otrokom. Nikakor ne razlaga, kako otroka razbremeniti v nesinhroniziranem tonusu. Takega otroka lahko le sam poizkusi peljati optimalno skozi vajo in opazuje, kaj se zgodi z njegovim tonusom. Po potrebi starša napoti na individualno obravnavo ali v skupino za individualne probleme.

Drugi semester:

Odpiranje čuječnosti, s katero uri opazovanje, zaznavanje, čutenje, odzive. Vse to poglobljeno nadgrajuje preko dotika.

Spoznavanje simbioze, separacije, navezovanje, povezovanje, jok.

Reorganizacija lastnega tonusa preko ATM in NMDA.

Opazovanje starša, opazovanje otroka.

Študent se lahko nauči razumevanja dozorevanja krivulj hrbtenice. RFP kotaljenja in rotacije po vzdolžni osi, rotacija v vertikalni osi, fleksija in ekstenzija v vzdolžni in vertikalni osi, rotiranje telesa v horizontalni ravnini, vertikalni ravnini, rotacija okoli svoje osi, odkloni, funkcija stopal.

Študent je vpeljan v individualni razvojni vpogled na posameznega otroka.

TRETJE LETO

Prvi semester:

Poglobljeno spoznavanje in razumevanje smeri gibanja medenice in povezovanje z RFP.

Integracija stika preko dotika in uvod v iniciacijo aktivacije Akcijskega potenciala, gradnje polja varnosti.

Spoznavanje s težiščem telesa v kontinuiteti razvoja otroka.

Lateralo, kolateralno premikanje po prostoru.

Razumevanje razvoja koordinacije v povezavi z otrokovimi izkušnjami.

Vpogled v zastoj v kontinuiteti razvoja.

Spoznavanje s frustracijo.

Širjenje varnega polja. Razumevanje občutka varnosti.

Razlikovanje med razvijanjem, spreminjanjem in korekcijo.

Učenje vodenja skupine z II.nivojem.

Učenje individualne ure.

Drugi semester: pretežno individualno delo študent-učitelj

Učenje zaznavanja individualnega razvoja otroka in sodelovanje z otrokom preko RFP.

Razlikovanje tenzije, tonusa v korekciji zorenja živčnega sistema in glede na aktivacijo akcijskega potenciala.

Učenje individualne ure.

Praktikum II: drugi nivo skupinsko vodenje / individualna ura

ČETRTO LETO

Prvi semester:

Poglobljeno urjenje zaznavanja, odziva in trening »feed back mehanizma« v odnosu z otrokom.

Zaznavanje psihofizičnega stanja starša, odnosa med staršoma in otrokom.

Razumevanje individualnega razvoja hrbtenice preko porajanja izvornih gibov. Analiza izvornih gibov. Vpliv preko RFP na reorganizacijo mišičnega tonusa, delovanje na vzpostavljanje živčnomišične kontrole.

Opazovanje nastajanja hotenih gibanj in kontrolnih funkcij v kontinuiteti individualnega vzorca dojenčkovega celostnega obnašanja.

Preboj frustracije.

Zaznavanje stopnje razvojnega zaostanka.

Iniciranje razvojnih funkcij z dojenčkom in preko starša na dojenčka

Drugi semester:

Poglobljeno razumevanje razvoja sredine, gibanja preko sredine v vseh smereh in položajih v korekciji učinka gravitacije na stopnjo zrelosti živčnega sistema in glede na pojav že vzpostavljenih kontrolnih funkcij, funkcij v fazi vzpostavljanja kontrole in še neaktiviranih povezav za vzpostavljanje živčnomišične kontrole.

Jasno razlikovanje nehotenih gibanj, refleksnih gibanj, izvornih gibov in kontroliranih funkcij gibanja.

Poglobljen vstop v frustracijo in razvojni preboj.

Iniciranje in aktivacija  skozi starša

Igrivost skozi čuječnost in dinamika gibanja v kontinuiteti »feed back mehanizma«.

Učenje individualne učne lekcije.

III.nivo vodenja skupine.

Praktikum III: individualna učna lekcija na treh primerih razvojne blokade / vodenje skupinske učne lekcije

Izobraževanje po programu »PEDOKINETIKA« traja štiri leta. Vpis v študijski program je mogoč v mesecu januarju vsako leto. Študijsko leto traja od 01.januarja do 31.decembra.

Slušatelj je voden skozi program po načelih samoučenja in učenja s preizkušanjem ter lastnimi izkušnjami preko gibanja.

Pred vpisom v študijski program vodja izobraževalnega programa z vsako zainteresirano osebo opravi predhoden razgovor, ki lahko vključuje tudi psihofizične teste. Vpis je namreč mogoč le na podlagi predhodne pozitivne ocene te osebe, ki jo izdela vodja izobraževalnega programa na podlagi tega razgovora.

Vsako študijsko leto je razdeljeno na dva semestra, od katerih se prvi semester začne v mesecu marcu tekočega leta in traja do začetka junija tekočega leta, drugi semester pa se začne v mesecu oktobru tekočega leta in traja do konca decembra tekočega leta.

 

Izobraževalni program »PEDOKINETIKA« je razdeljen na naslednje segmente:

LETO

SEMESTER

OD

DO

PROGRAM

 

 

 

 

 

1. študijsko leto

1. semester

marec

junij

 

2. semester

oktober

december

 

 

 

 

 

2. študijsko leto

3. semester

marec

junij

 

Praktikum I.

4. semester

oktober

december

 

 

 

 

 

3. študijsko leto

5. semester

marec

junij

 

Praktikum II.

6. semester

oktober

december

 

 

 

 

 

4. študijsko leto

7. semester

marec

junij

 

8. semester

oktober

december

 

 

 

 

Zaključni praktikum

 

Ob podpisu pogodbe se slušatelju predloži urnik s točno navedenimi datumi predavanj teorije za tekoče leto. O datumih izvajanja predavanj s praktičnim prikazom in o opravljanju prakse se slušatelj in vodja izobraževalnega programa dogovarjata sproti.

 

Nazivi in dovoljenja si sledijo po naslednji razvrstitvi:

LETO

NAZIV (aktiven/neaktiven)

DOVOLJENJE

1. študijsko leto

2. študijsko leto

vaditelj pedokinetike I

začasno – obsega možnost izvajanja samostojne skupinske vadbe po predlogah, kar vsebuje tudi individualni pristop k otroku znotraj skupine

3. študijsko leto

pedokinetik pripravnik

začasno – obsega možnost izvajanja samostojne skupinske vadbe in samostojne individualne ure

4. študijsko leto

pedokinetik

po uspešno opravljenem zaključnem Praktikumu se dodeli:

stalno - neodvisno samostojno delo

 

Nazivi so opredeljeni z aktivnim ali neaktivnim statusom. Torej »aktiven naziv« z začasnim ali stalnim dovoljenjem in »neaktiven naziv« z začasnim ali stalnim dovoljenjem. Pojem »aktiven naziv« označuje tisti naziv, kjer se na letnem nivoju slušatelj izkaže z delovno prakso (redno izvaja vadbo za stranke), z licenco, s sodelovanjem na seminarjih, na nadgrajevalnih treningih / seminarjih in posvetih ter z udejstvovanjem v širjenju pedokinetike. Pojem »neaktiven naziv« označuje naziv, ki je bil podeljen po uspešno opravljenem študijskem letniku, pri čemer pa nosilec naziva ne nadaljuje z izvajanjem pedokinetike v praksi (ne izvaja redno vadb za stranke), je brez licence in ne sodeluje na seminarjih ter ne deluje na področju pedokinetike. Neaktiven naziv pomeni tudi, da oseba nima dovoljenja za izvajanje pedokinetike. Če je torej neaktiven na letni ravni, mu dovoljenje (če samostojno deluje, pa tudi licenca) na tej letni ravni poteče. Neaktiven naziv je lahko neaktiven le dve leti. Po dveh letih je potrebno opraviti ustrezen obnovitveni seminar (20 urni) in plačati licenco. V kolikor v dveh letih ali več ni izkazanega interesa, da naziv postane aktiven, se naziv taki osebi odvzame (po ustreznem ugotovitvenem postopku), dovoljenja in pravice izvajanja pedokinetike pa zanj prenehajo veljati. Pred odvzemom naziva se okoliščine neaktivnega statusa raziščejo, pri čemer se deluje v smeri ohranitve naziva. Kandidatu, ki mu je bil naziv odvzet zaradi večletne neaktivnosti, kaseje pa ponovno želi z izvajanjem pedokinetike nadaljevati, se upošteva, da je določen naziv že pridobil, vendar ponovna dodelitev ni avtomatična oziroma se naziv ne aktivira avtomatično. Ponovno lahko zaprosi za aktiven naziv. Po ugotovitvenem postopku, kjer se ugotavljajo razlogi za neaktivnost preteklih let, lahko na svoje stroške pristopi k skrajšanemu programu obnovitve in ponovnemu opravljanju ustreznega Praktikuma (I, II, III ali IV).